అమెరికా

వి లవ్ న్యూయార్క్!

టిఫనీ పొలార్డ్ పాటియా బోర్జాకు ఇంటర్నెట్‌ను కనిపెట్టడం అంటే ఏమిటో చెబుతుంది.